Πρόγραμμα διαλέξεων μεταπτυχιακού Υπ. Έργων

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»
Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΒ)
Καθηγητής ΑΙ Σοφιανός, Λέκτορας ΠΠ Νομικός
Ζωγράφου, Κτίριο Μεταλλειολόγων, Τρίτη 10:45-12:30, αίθουσα 205

 

Εβδομάδα

Ημερομηνία

Θέμα(ΔΒ)

Άσκηση

1

5.10.10 Εισαγωγή
Εργαστηριακές δοκιμές σε θλίψη.
Μη καταστροφική δοκιμή με κρουστική σφύρα

1

2

12.10.10 Εργαστηριακές δοκιμές σε εφελκυσμό.
Δοκιμή σε σημειακή φόρτιση
Εργαστηριακή δοκιμή άμεσης διάτμησης

2

3

19.10.10 Σεισμικά σήματα
α. Μη καταστροφική δοκιμή υπερήχων
β. Ακουστική εκπομπή

3

4

21.10.10 Το φαινόμενο της θραύσης

4

5

2.11.10 Προσομοιώματα μικρομηχανικής

5

6

9.11.10 Εμπειρικά κριτήρια αστοχίας για άρρηκτο πέτρωμα.

6

7

23.11.10 Χαρακτηρισμός και συμπεριφορά ασυνεχειών

7

8

30.12.10 Ανισοτροπία

8

9

7.12.10 Συμπεριφορά βραχομάζας

9

10

14.12.10 Διόγκωση πετρωμάτων.

10

11

21.12.10 Ιξώδης συμπεριφορά

11

12

11.01.10 Επί τόπου γεωτεχνικές δοκιμές

12