Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Τα προπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

1. Υποστήριξη Υπογείων Έργων. Διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και ασχολείται με θέματα όπως η εντατική κατάσταση γύρω από υπόγεια ανοίγματα και οι μέθοδοι αντιστήριξης των υπογείων εκσκαφών (Ορθοστάτες, Χαλύβδινα πλαίσια και μέσα σύνδεσης – Δικτυωτοί φορείς, Σκυρόδεμα – Πρόσθετα, Χάλυβας οπλισμού – Ινες, Ήλοι)

2. Μηχανική Πετρωμάτων. Διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει βασικές γνώσεις μηχανικής των πετρωμάτων και των εδαφών ενώ ταυτοχρόνως εξοικειώνει τους φοιτητές με τις μεθόδους εργαστηριακών και επί τόπου μετρήσεων καθώς και των περιορισμών τους σε ότι αφορά στη χρήση τους κατά τον γεωτεχνικό σχεδιασμό έργου.

3. Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων. Διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής ΜΜ-Μ και παρέχει στους μελλοντικούς μηχανικούς εξοικείωση με τις τεχνικές διάνοιξης σηράγγων από τις παλαιότερες μέχρι τις πλέον σύγχρονες και δίνει τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές σχεδιασμού σε σκληρούς και μαλακούς σχηματισμούς με βάση τις διαθέσιμες γεωτεχνικές πληροφορίες.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

1. Προχωρημένη Μηχανική των Πετρωμάτων (2ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)

2. Μόνιμη επένδυση σηράγγων και υπογείων χώρων (1ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων”)

3. Σχεδιασμός Υπογείων έργων (2ο εξάμηνο ΔΠΜΣ “Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών”)